Dorobek naukowy

Książki


 1. W kierunku religijności autentycznej. Bernharda Weltego filozofia religii, Warszawa 1996, ss. 80.
 2. Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, ss. 383.
 3. Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, (razem z E. Morawcem), Warszawa 2006, ss. 431

Redakcja książek:


 1. Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej, (współred.), Warszawa 1997, ss. 167.
 2. Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia, Warszawa 2000, ss. 170.
 3. Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1(2001): Filozofia i teologia w życiu człowieka, ss. 388.
 4. Some Questions of Classical Philosophy, (współred.), UKSW, Warszawa 2008.
 5. The need for practicing of classical metaphysics, UKSW, Warszawa 2009.
 6. Studia Philosophiae Christianae, UKSW, Warszawa, 47(2011)1, (współred.).
 7. Studia Philosophiae Christianae, UKSW, Warszawa 48(2011)2, (współred.).
 8. Przekład na jęz. polski, (z J. Sidorkiem), Dietrich von Hildebranda, Czym jest filozofia, Kraków WAM 2012, ss. 230.

Artykuły naukowe


 1. Bernharda Weltego rozumienie religii w świetle jego filozofii religii, RF t. XLII, z. 2, 1994, s. 127-140.
 2. O epistemologicznych podstawach zaniku wiary religijnej, SPCh (1996)1, s. 284-287.
 3. O przezwyciężaniu sekularyzacji, Homo Dei 1-2(1997), s. 133-138.
 4. Kilka uwag na temat sekularyzacji, w: Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej, red. P. Mazanka, M. Mylik,, Warszawa 1997, s. 126-135.
 5. Niektóre sposoby rozumienia terminu „doświadczenie”, SPCh (1997) 2, s. 65-82.
 6. Zmiana w klasycznej koncepcji racjonalności a sekularyzm, SPCh (1999) 2, s. 33-49.
 7. Niektóre cechy współczesnego sekularyzmu, Homo Dei, 1(2001), s. 24-34.
 8. Classic Philosophy and Some Negative Characteristics of Contemporary Culture, (wraz z E. Morawcem), SPCh (2001)2, s. 5-12.
 9. Filozofia Bytu, Boga I Religii, (wraz z E. Morawcem), w: J. Bielecki, J. Krokos (red.), Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej 1954-1999, s. 47-72.
 10. Sekularyzm a sens życia, w: P. Mazanka (red.), Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia, Warszawa 2000, s. 121-134.
 11. Filozofia Kartezjusza a nowożytny sekularyzm, SPCh (2000)2, s. 181-206.
 12. Ojciec Profesor Edmund Morawiec – Życie i działalność naukowa. Bibliografia prac ojca profesora Edmunda Morawca, w: P. Mazanka (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1(2001): Filozofia i teologia w życiu człowieka, s. 24-34, także: SPCh (2000)2, s. 11-23.
 13. W trosce o dobrą filozofię. Z o. prof. Edmundem Morawcem rozmawia o. Paweł Mazanka, w: P. Mazanka (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1(2001): Filozofia i teologia w życiu człowieka, s. 35-47.
 14. Fenomenologia Bernharda Weltego – szkołą poprawnego poznania, w: P. Mazanka (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1(2001): Filozofia i teologia w życiu człowieka, s.160-169.
 15. Natural theology of Descartes and modern secularism, SPCh (2003)1, s. 184-196.
 16. O dwóch źródłach współczesnego ateizmu, Studia Redemptorystowskie 2(2004), 117-125.
 17. Krytyka filozofii klasycznej w XVII wieku, (współautor E. Morawiec), SPCh (2004)2, 173-188.
 18. Narodziny sekularyzmu w okresie Renesansu, (współautor E. Morawiec), w: Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka. W dwudziestą rocznicę śmierci, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Warszawa 2004, 153-170.
 19. Radykalna ortodoksja Johna Milbanka. Sprawozdanie z Konferencji: „Belief and meataphysics”, 15-18. IX. 2006, Hiszpania, Granada, współautor R. Tomanek, SPCh, 2007, 2, UKSW, Warszawa, 226-234.
 20. Recepcja filozofii Friedricha Nietzschego w Anglii i w Ameryce Północnej, w: W trosce o dobrą filozofię, red. M. Pawliszyn, M. Urban, Homo Dei, Kraków 2007, 143-169.
 21. Św. Tomasza z Akwinu rozumienie realnej opozycji sprzeczności, w: W kierunku filozofii klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek, UKSW, Warszawa 2008, 99-114.
 22. Refleksje o „radykalnej ortodoksji” Johna Milbanka, Sosnowieckie Studia Teologiczne, VIII, WSD Dieciezji Sosnowieckiej, Kraków 2007, 362-367.
 23. Refleksje nad filozoficznymi źródłami współczesnego humanizmu, w: W służbie słowu Bożemu, red. Z. Bańdur, Homo Dei, Kraków 2008, s. 125-133.
 24. The need for classical philosophy, w: Some Questions of Classical Philosophy, edited by: J. Krokos, P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2008, 7-11.
 25. Three sources of contemporary secularism in European culture, w: Some Questions of Classical Philosophy, edited by: J. Krokos, P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2008, 77-98.
 26. Merytoryczna doniosłość metafizyki egzystencjalnej w ujęciu M. A. Krąpca, w: Prawda istnienia. Ku rozumieniu metafizyki M. A. Krąpca OP, red. J.Tupikowski, Warszawa 2009, 63-74.
 27. The need for practicing classical metaphysics as understood by M. A. Krąpiec and W. N. Clarke, w: The need for practicing of classical metaphysics, edited by P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2009, 85-108.
 28. About a Contemporary Thomistic Metaphysics – a interview with prof. W. Norris Clarke, S. J. w: The need for practicing of classical metaphysics, edited by P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2009, 7-16.
 29. Karola Marksa krytyka religii i jej wpływ na współczesną laicyzację, w: Sentencje, rozprawy, opracowania, red. Z. Godlewski, Stampa, Warszawa 2010, 613-628.
 30. Fryderyka Nietzschego droga od wiary do ateizmu, Studia Redemptorystowskie, Homo Dei, Kraków, 8/2010, 67-83.
 31. The need for cultivation of classical philosophy, SPCh, UKSW, Warszawa, 47(2011)1, 133-150.
 32. Filozoficzne podstawy rozumienia godności osoby w ujęciu Karola Wojtyły, w: Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki prawa, red. E. Podrez, T. Stawecki, UW, Warszawa 2012, 99-109.
 33. Życie wewnętrzne z perspektywy fenomenologii religii, w: Pasja wiary i Eucharystii. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera, red. K. Kamińska, R. Markowski, E. Nowak, W. Zagórska, Warszawa 2013, s.147-164.

Hasła słownikowe i encyklopedyczne


 1. Pesch Tilmann, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, 133-135.
 2. Picard Gabriel, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, 174-176.
 3. Romero Francisco, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, 811-812.
 4. Rey Abel, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, 770.
 5. Sordi Serafino, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, t. 9, 9-10.
 6. Secréten Charles, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, t. 9, 107-108.
 7. Sekularyzm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, 391-394.
 8. Breton Stanislas, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, 80-82.
 9. Griesez Germain, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, 192-194.
 10. Morawiec Edmund – filozof, metafizyk w: Słownik Filozofów Polskich, Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, t. 2., 185-187.
 11. Perspectivism, w: New Catholic Encyclopedia Supplement Series, The Catholic University of America Press and Cengage Learning, R. Fastiggi, Executive Edit., Washington, 2013, vol. 3, pp. 1140-1142.

Recenzje i sprawozdania


 1. Czy warto jeszcze filozofować. Sprawozdanie z Sympozjum filozoficznego z okazji 10-rocznicy śmierci ks. prof. Stanisława Kamińskiego, SPCh (1996)2, s. 288- 289.
 2. A. Bronk, Nauka wobec religii. (Teoretyczne podstawy nauk o religii), Lublin 1996, RF t. XLV –XLVI, z. 2 (1997-1998), s. 222-227, (rec.).
 3. B. Welte, Filozofia religii, Kraków 1996, Homo Dei 1-2(1997), s. 183-185, (rec.).
 4. Wkład pracowników naukowych ATK w VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995, (współred.), SPCh (1996)1, s. 306-309.
 5. E. Morawiec, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Warszawa 1998, SPCh (1999) 1, s. 171-176; oraz w: Homo Dei, 4(1998), s. 136-140, (rec).
 6. A. Maryniarczyka SDB, Metafizyka w ekologii, Słowo wstępne: M. A. Krąpiec, RW KUL, Lublin 1999, SPCh (2000)1, s. 204-206, (rec.).
 7. Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej? Sprawozdanie z Sympozjum filozoficznego w Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, SPCh (1997)2, s. 166-170.
 8. Sprawozdanie z XX Światowego Kongresu Filozoficznego, Boston 1998, SPCh (1999)1, s. 233-236.
 9. Sprawozdanie z dwunastej sesji Konserwatorium Filozoficznego pracowników ATK: Argument ontologiczny na gruncie logik modalnych, (współautor), SPCh (1999)2, s. 274-276.
 10. Sprawozdanie z Sympozjum: Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia, ATK 20.04.1999, SPCh (1999)2, s. 277-281
 11. Sprawozdanie z Sympozjum: Fides et ratio - w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje – nadinterpretacje – deformacje. KUL 9-10. 12. 1999 r., SPCh (2000)1, s. 222-225, Homo Dei 1(2000), s. 151-154.
 12. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, współred, w: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2000/01, Warszawa 2000, s. 65-98.
 13. Dietrich von Hildebrand, Koń trojański w mieście Boga. Przyczyny kryzysu w Kościele katolickim, tłum. J. Wocial, Warszawa 2000, SPCh (2000)1, s. 201- 203, (rec.).
 14. E. Morawiec, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej [Fundamental Questions of Classical Metaphysics]. By Edmund Morawiec, w: International Philosophical Quarterly, vol. XLI, No. 4, December 2001, 491-493, (rec.).
 15. Obrzezanie z punktu widzenia filozofii religii, Przegląd Urologiczny, 2007, 43, 123-124.
 16. De Discovery of an Existential Version of Classical Metaphysics, By Edmund Morawiec, w: International Philosophical Quarterly, 48(2008), 397-399, (rec).
 17. Nie wszystko kończy się tu na ziemi. Wspomnienie o śp. Księdzu Rektorze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w: Powiśle, 22.IV, 2010, s. 5.
 18. Między heroizmem a bestialstwem – o rozstrzelaniu redemptorystów w czasie Powstania Warszawskiego, Nasz Dziennik, 10.IX. 2011, s. 8

Recenzje doktorskie


 1. Mgr Maria Joanna Gondek, Personalistyczny wymiar ludzkiej pracy. Analiza z zakresu filozofii kultury i antropologii filozoficznej, KUL, Lublin, 23.VI. 2007.
 2. Ks. mgr Sylwester Warzyński, Postmodernistyczna krytyka filozofii klasycznej w ujęciu Nietzschego, Heideggera i Derridy, UKSW, Warszawa, 30. VI. 2008.
 3. Mgr Anna Maria Nowakowska, Metafizyczno-antropologiczne implikacje New Age, KUL, Lublin 24. II. 2010.
 4. Ks. mgr Tomasz Mioduszewski, Źródła sporu o podstawy poznania realistycznego w Lubelskiej Szkole Filozoficznej, KUL, Lublin 21. II. 2011.
 5. Ks. mgr Grzegorz Szumera, Metafizyczne podstawy i konsekwencje teorii creatio ex nihilo. Studium filozoficznej argumentacji na podstawie „Summy contra gentiles”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Lublin 2013, ss. 209; praca pisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka.

Recenzja habilitacyjna


 1. Dr Mirosław Mylik, Biskup Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, UKSW, Warszawa, 20 luty 2010

Recenzje wydawnicze


 1. Zygmunta Hajduka, Nauka a wartości: Aksjologia nauki. Aksjologia epistemiczna, Lublin 2011, II wydanie uzupełnione, TN KUL, Lublin, ss. 432

Konferencje zorganizowane


 1. - 22-24. IV. 2008, UKSW, Warszawa, Reason – Rationalism – Rationality.
 2. - 25. IV.2008, WSD. PAT, Kraków, The Use of Philosophical Principles in the Social Thought of Pope John Paul II.
 3. - 17. XII. 2009, UKSW, Warszawa, Uzasadnienie potrzeby uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej kulturze”.
 4. - 14.III. 2012, UKSW, Warszawa, Nie mamy tu trwałego miasta – filozofia Edyty Stein.
 5. - 20. XII. 2012, UKSW, Warszawa, Zagadnienie śmierci w filozofii XX wieku.
 6. 16. IV. 2013, Czym jest fenomenologia, UKSW, Warszawa.
 7. 8. V. 2013, UKSW, Warszawa, Źródła współczesnego nihilizmu.

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty


 1. - 1- 4. V. 2005, Lwów WSD, Sympozjum „Filozofia dla teologów”, referat: Dietricha von Hildebranda koncepcja filozofii.
 2. - 4. X. 2005, WSD Tuchów, Inauguracja roku akademickiego, referat: O potrzebie uprawiania filozofii klasycznej.
 3. - 9-14. VII. 2006 Grenada, Hiszpania, Organizator: Univeristy of Nottingham, Sympozjum „Belief and Metaphysics”, referat: Classical Metaphysics and Theology.
 4. - 7. XI. 2006, Wydział Filozofii PAT, Krakowie, Sympozjum „Metafizyka i obrzeża”, referat: Relacje: teologia – metafizyka.
 5. - 9. IX. 2007, Katolicki Klub Dyskusyjny im. Jana Pawła II, Nowy Jork, referat: Rola filozofii w kształtowaniu światopoglądu na podstawie enc. Fides et ratio.
 6. - 25. XI. 2007, Katolicki Klub Dyskusyjny im. Jana Pawła II, Nowy Jork referat: Aktualność filozofii Friedricha Nietzschego.
 7. - 22-24. IV. 2008, UKSW, Warszawa, Międzynarodowego Sympozjum Reason – Rationalism – Rationality, prowadzenie Sympozjum.
 8. - 25. IV.2008, WSD, PAT Kraków, Międzynarodowe Sympozjum, The Use of Philosophical Principles in the Social Thought of Pope John Paul II, prowadzenie Sympozjum.
 9. - 9. X. 2008, WSD Tuchów, Konferencja „Filozofia a teologia”, referat: Dorobek naukowy prof. Edmunda Morawca
 10. - 30. VII –5. VIII, 2008, Seoul, Korea Południowa, The XXII World Congress of Philosophy, „Rethinking Philosophy Today”, referat: Three sources of secularism in European culture.
 11. - 15-20. IX. 2008, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, referat: Uleczenie kultury według Friedricha Nietzschego.
 12. - 17. XII. 2009, UKSW, Warszawa, Konferencja: „Uzasadnienie potrzeby uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej kulturze” referat: Wybrane aspekty obecnego stanu nauczania filozofii na wyższych uczelniach polskich.
 13. - 12-13. XII. 2009, UW, Warszawa, Konferencja „Badania z wykorzystaniem ludzkich embrionów jako problem etyczny i prawny”, referat: Filozoficzne podstawy rozumienia godności osoby w ujęciu Karola Wojtyły.
 14. - 5. XII. 2009, Sankt Annæ Kirkes, Kopenhaga, Dania, referat: Aktualność filozofii Sorena Kierkegaarda.
 15. - 16. XII. 2010, KUL, Lublin, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bóg w przestrzeniu publicznej”, referat: Społeczeństwo bez Boga?
 16. - 10. III. 2011, Civitas Christiana, Warszawa. Konferencja: „Panel Otwartych Debat”, referat: Wpływ filozofii Friedricha Nietzschego na postawę religijną współczesnego człowieka.
 17. - 30. V. 2011, Kraków, Towarzystwo Filozoficzne Ignatianum, Konferencja ”Człowiek i jego prawa”, referat: Refleksje na temat relacji pomiędzy nauką a religią.
 18. - 17-21 września 2012, Wisła, IX Polski Zjazd Filozoficzny, referat: Trzy źródła ateizmu w filozofii Friedricha Nietzschego.
 19. - 16. IV. 2013, UKSW, Warszawa, Konferencja „Czym jest fenomenologia”, wykład: Dlaczego warto studiować filozofię Dietricha von Hildebranda.
 20. - 23. V. 2013, Międzynarodowe Sympozjum, Wielkie księgi Ludzkości, UKSW, Warszawa, prowadzenie sesji.